Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mormonská církev, jejiž skutečný název je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, je celosvětovou církví s více než 15 000 000 členy. Občas se stává, že si lidé myslí, že mormoni jsou americká církev. Ve skutečnosti však žije většina členů Církve mimo území Spojených států, mluví jiným jazykem než angličtinou a církevní materiály jsou překládány do 188 jazyků.

Zorganizování Církve a misionářská práce

Církev byla zorganizována v roce 1830 v New Yorku a měla šest členů. 117 let (1947) trvalo, než Církev dosáhla milníku jednoho milionu členů. O šestnáct let později bylo členů dvojnásobek a o osm let později tři miliony.

Církev má aktivní misionářský program s více než 55 000 misionáři po celém světě, kteří slouží ať se děje cokoli. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je považovaná za jednu z nejrychleji rostoucích církví ve Spojených státech, a je jedna z mála, která ve skutečnosti roste. Mnoho lidí je z misionářského programu nadšeno, protože většina mormonských misionářů jsou mladí lidé. Mladí muži většinou odjíždějí sloužit na misii na dva roky v 18 letech a mladé ženy odjíždějí na 18 měsíců v 19 letech. Když tito misionáři odjíždějí sloužit, zanechají školu, opustí lidi, které mají rádi, práci, záliby, sport a někdy i slávu. Během své služby se věnují pouze Pánovu dílu (nechodí na rande). Často se musí rychle naučit cizí jazyk a pracovat s lidmi jiné kultury daleko od domova. Dokonce si misii i sami platí.

Placené duchovenstvo

Církev nemá, kromě skromných kompenzací pro generální autority, placené duchovenstvo. Jde o dobrovolnou činnost. Téměř každý člen má v Církvi nějaké „povolání“, což je dočasné pověření vykonávat nějakou službu v Církvi. Biskup například vede sbor a má stejnou zodpovědnost jako kterýkoli jiný pastor, kněz nebo rabín. Biskup za svou práci nedostává plat a slouží v průměru pět let. I nadále má své zaměstnání a věnuje se rodině.

Biskup v církvi pomáhá členům

Církev nemá placené duchovenstvo

Některé základní nauky a praktiky Církve se liší od ostatních křesťanských církví. I přesto, že Církev byla založena v roce 1830, není protestantskou církví. Protestantské církve byly založeny reformátory, kteří se snažili napravit jimi vnímané chyby v zaběhlých náboženstvích. Mormonismus je oproti tomu znovuzřízení původní Církve Ježíše Krista. To znamená, že původ její nauky se datuje ještě do doby před tím, než prvotní koncily rozhodly, které nauce se bude vyučovat v tehdejších církvích.

Církevní organizace je stejná jako v původní Církvi a i dnes je v jejím čele Kristus, který tuto Církev vede přímým zjevením skrze žijícího proroka, jenž je presidentem Církve. Mormonská církev má stejně jako původní Církev v biblické době dvanáct apoštolů (kteří jsou zjevovatelé) a kvora sedmdesáti. Kněžská pravomoc, což je pravomoc jednat v Božím jménu, byla také znovuzřízena. To znamená, že zázraky se dějí neustále a v Církvi se projevují všechny dary Ducha. Spolu se znovuzřízením kněžské moci byla znovuzřízena i moc pečetit věci jak na nebi, tak i na zemi. Obřad křtu ponořením, vkládání rukou pro předání daru Ducha Svatého a chámové obřady, jež pečetí rodiny na věčnost, jsou požehnání, ze kterých se mohou „Svatí posledních dnů“ těšit.

Jsou mormoni sekta?

Je několik věcí, kterými tato církev NENÍ. Zaprvé, mormoni nejsou sekta. Sekta, podle současné definice, využívá nátlaku a vymývá svým následovníkům mozek, aby byli poslušní jedné vůdčí osobě. Svoboda jednání je základní zásadou Božího plánu. Nátlak na někoho nemá v evangeliu nebo v Církvi co dělat. Svatí posledních dnů se spoléhají na moc modlitby a nabádání Ducha Svatého, aby rozpoznali, co je pravdivé. Každý Svatý posledních dnů by měl získat duchovní potvrzení pravdivosti od Pána ohledně rad daných prorokem.

Mormoni neuctívají Josepha Smitha, který byl prvním prorokem znovuzřízení. Mormoni si ho váží kvůli tomu, že byl pronásledován, kvůli dílu, které vykonal, a jeho mučednické smrti. Středem jejich uctívání je ale Ježíš Kristus.

Mormoni nenahradili Bibli Knihou Mormonovou. Jsou křesťané, kteří věří v Bibli a v Česku používají Bibli Kralickou.

Truman Madsen, profesor filozofie na Univerzitě Brighama Younga a velký Církevní myslitel, jednou řekl, že filozofie s sebou přináší všechny velké otázky, avšak mormonismus přináší všechny velké odpovědi. Tyto velké otázky a odpovědi můžete nalézt na stránkách mormon.org/ces.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách mormonfaq.com. Do češtiny ho přeložila Bety Vargová.