V souladu s biblickým zákonem: „ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď“ (2. Korintským 13:1) svědčí Kniha Mormonova i Bible o Ježíši Kristu a učí zásadám Jeho evangelia. Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že „písma jakožto svědkové navzájem potvrzují svou pravost. Prorok tento koncept vysvětlil dávno, když napsal, že Kniha Mormonova byla psána se záměrem, abyste tomu mohli uvěřiti [Bibli]; uvěřítel-li tomu [Bibli], uvěříte i tomuto [Knize Mormonově]‘ [Mormon 7:9]. Každá z těchto knih se odvolává na tu druhou. Každá kniha je důkazem, že Bůh žije a že promlouvá ke svým dětem skrze zjevení, jež dává svým prorokům.“1
Níže je uvedený seznam základních nauk, které jsou učeny v Bibli, a o kterých Kniha Mormonova podává dodatečné svědectví.

Boží plán pro nás

Bible i Kniha Mormonova nás učí, že Bůh je náš Nebeský Otec. Jako takový připravil „plán spasení“ (Alma 24:14), pomocí něhož můžeme být spaseni skrze Usmíření Ježíše Krista.

Milující Otec v nebi

Bible: „Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků: Vždyť jsme jeho děti“ (Skutky 17:28; viz také Žalm 82:6; Židům 12:9). Kniha Mormonova: „Vím, že Bůh miluje své děti“ (1. Nefi 11:17; viz také 1. Nefi 17:36).

Smrt a duchovní svět

Bible: „A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal“ (Kazatel 12:7; viz také 1. Petrova 3:19–20;4:6). Kniha Mormonova: „duchové všech lidí, ať jsou dobří nebo zlí, jsou dovedeni domů k tomu Bohu, který jim dal život“ (Alma 40:11; viz také verše 12–14).

Vzkříšení

Bible: „A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, užřím Boha“ (Jan 19:26; viz také Ezechiel 37:12; 1. Korintským 6:14; 15:54). Kniha Mormonova: „pročež já vím, že vy víte, že tělo naše musí zchřadnouti a zemříti; nicméně v těle svém uvidíme Boha“ (2. Nefi 9:4; viz také 2. Nefi 9:12; Alma 11:43–45; 40:23).

Přikázání poskytují vedení

Bible učí, že Bůh dává přikázání a že nám požehná, když jsme jich poslušni.

Požehnání plynoucí z poslušnosti

Bible: „Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení, báli se Hospodina, svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě. … Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před Hospodinem“ (Deuteronomium 6:24–25; viz také Přísloví 4:4; Jan14:21). Kniha Mormonova: „a slíbil vám, že budete-li zachovávati přikázání jeho, bude se vám v zemi dařiti; a on se nikdy neodchyluje od toho, co praví; tudíž zachováváte-li přikázání jeho, žehná vám a dává vám úspěch“ (Mosiáš 2:22; viz také 2.Nefi 1:20).

Deset přikázání

Bible: Pán zjevil deset přikázání Mojžíšovi (viz Exodus 20:1–17). Kniha Mormonova: Abinadi učil Krále Noeho deseti přikázáním (viz Mosiáš 12:33–36; 13:12–24).

Desátek

Bible: „Přinášejte do mých skladů úplné desátky“ (Malachiáš 3:10; viz také Leviticus 27:30). Kniha Mormonova: „A byl to tentýž Melchisedech, kterému Abraham platil desátek; ano, dokonce otec náš Abraham platil desátky, jeden desátý díl ze všeho, co vlastnil“ (Alma 13:15; viz také 3 Nefi 24:8–10).

Křest a Duch Svatý

Bible: „nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího“ (Jan 3:5; viz také Marek 16:16; Skutky 2:36–38). Kniha Mormonova: „Čiňte pokání, všechny končiny země, a pojďte ke mně a buďte pokřtěni ve jménu mém, abyste mohli býti posvěceni přijetím Ducha Svatého, abyste mohli posledního dne státi bez poskvrny (3. Nefi 27:20; viz také 2. Nefi 9:23; 31:5–9).

Poslání Ježíše Krista

Bible i Kniha Mormonova svědčí o Ježíši Kristu, Synu Božím a o Jeho Usmíření. Učí tomu, že Spasitel na sebe vzal naše hříchy a překonal smrt.

Jednorozený Syn Boží

Bible: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3:16; viz také Matouš 16:16; Jan 6:69).Kniha Mormonova: „vím, že přijde Ježíš Kristus, ano, Syn, Jednorozený Otcův, pln milosti a milosrdenství a pravdy“ (Alma 5:48; viz také 1. Nefi 11:16–21; Mosiáš 3:5–8).

Usmířil naše hříchy

Bible: „Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů“ (Matouš 26:28; viz také Židům 9:28; 1. Petrova 3:18).Kniha Mormonova: „Vizte, dává sebe jako obět za hřích, aby naplnil smysl zákona pro všechny ty, kteří mají srdce zlomené a ducha zkroušeného“ (2. Nefi 2:7; viz také 1. Nefi 11:33; Alma 34:8–10; 3. Nefi 11:14).

Nesl naše trápení

Bible: „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal“ (Izaiáš 53:4; viz také Židům 2:18).Kniha Mormonova: „A on půjde, trpě bolestí a strastí a pokušení všeho druhu; … aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabostí jeho“ (Alma 7:11–12, viz také Mosiáš 14:3–5).

Zvítězil nad smrtí

Bible: „Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli“ (1.Korintským 15:20; viz také Jan 14:19; Skutky 26:23). Kniha Mormonova: „věřte v Ježíše Krista, že je Syn Boží a že byl zabit Židy a mocí Otcovou opět vstal, čímž získal vítězství nad hrobem“ (Mormon 7:5; viz také Mosiáš 16:7–8; Helaman 14:17).

 

Církev Ježíše Krista v dávných dobách

Pán založil svou Církev v Jeruzálémě a v Americe. Bible i Kniha Mormonova jsou svědectvím o tom, že Pán organizuje a vede svůj lid skrze proroky a apoštoly.

Proroci

Bible: „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům“ (Amos 3:7; viz také Jeremiáš 1:7; 7:25). Kniha Mormonova: „Duchem jsou prorokům oznamovány všechny věci“ (1. Nefi 22:2; viz také Jákob 4:4–6).

Dvanáct

Bible: „zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly“ (Lukáš 6:13; viz také Efezským 2:19–20; 4:11–14). Kniha Mormonova: „Požehnáni budete, budete-li dbáti slov těchto dvanácti, které jsem vyvolil z prostředku vás, aby vám žehnali a byli služebníky vašimi“ (3. Nefi 12:1; viz také 1. Nefi 11:29).

Kněžská pravomoc

Bible: „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo“ (Jan 15:16; viz také Matouš 16:19; Lukáš 9:1–2; Židům 5:4).Kniha Mormonova: „[Alma] vysvětil kněze a starší vkládáním rukou svých podle řádu Božího, aby předsedali církvi a bděli nad ní“ (Alma 6:1; viz také 2. Nefi 6:2; Moroni 3).

Doplňující studium

V rámci svého osobního nebo rodinného studia písem můžete do této tabulky přidávat odkazy a můžete hledat další zásady vyučované jak v Knize Mormonově, tak v Bibli  můžete přitom používat Průvodce k písmům a studijní nástroje na internetových stránkách scriptures.lds.org.

Prorok vydává svědectví

John Taylor 1808 - 1887

John Taylor 1808 – 1887

 

„Nevěřte v sebe samé, ale studujte ty nejlepší knihy Bibli a Knihu Mormonovu a získejte co nejvíce informací; a poté přilněte k Bohu a uchovávejte se čistými od zkaženosti a špíny jakéhokoli druhu, a požehnání Nejvyššího budou s vámi.“ President John Taylor (1808–87), Učení presidentů Církve: John Taylor (2001), 148.

„Kniha Mormonova … prohlašuje, že Bible je pravdivá, a dokazuje to; a každá z těchto dvou knih dokazuje pravdivost té druhé.“ President John Taylor (1801–77), Učení presidentů Církve: Brigham Young (1997), 121.

„V dnešní době, kdy je Bible podceňována mnohými, kteří mísí filosofie tohoto světa s biblickými písmy, aby zničili jejich pravý význam, jaké štěstí, že náš věčný Nebeský Otec, který se vždy stará o duchovní blaho svých dětí, nám dal další knihu písem, známou jako Kniha Mormonova, aby bránila pravdy obsažené v Bibli, které byly napsány a pronášeny proroky pod Pánovým vedením. …

“… Skrze tohoto druhého svědka můžeme s větší jistotou poznat význam učení dávných proroků a vpravdě Mistra a Jeho učedníků, když žili a učili mezi lidmi. To by mělo inspirovat všechny, kteří upřímně hledají pravdu, aby tyto dvě posvátné knihy písem spojili a studovali je jako jednu knihu s tím, že chápou jejich pravý vztah, tak jak ho chápeme my.“ President Harold B. Lee (1899-1973), Ye Are the Light of the World (1974), 89, 91.

Článek byl zkopírován z www.lds.org