Když lidé hovoří o mormonském kodexu zdraví, známém jako Slovo moudrosti, mají sklon soustředit se na to, co přijímat nemůžeme – kávu, čaj, alkohol, tabák, drogy – a zapomínají na to, že tento kodex nám také říká, co jíst máme. Mormon je přezdívka, která je někdy používána pro členy Církve Ježíše Krista Svatí posledních dnů a jejich kodex zdraví se nachází v tenké knize písem, která se nazývá Nauka a smlouvy. Tato kniha obsahuje novodobá zjevení, z nich většina pochází z doby, kdy byla Církev v počátcích. Bibli, Knihu Mormonovu, Drahocennou perlu a Nauku a smlouvy používají mormoni jako kanonizované písmo.

Tento zdravotní kodex se nachází ve 89. oddílu Nauky a smluv. Emma Smithová, manželka Proroka Josepha Smitha, už měla dost nadměrného užívání tabáku během shromáždění u nich doma, zejména od doby, co muži začali plivat žvýkací tabák na zem. Stěžovala si manželovi a on se sám sebe ptal, zda je takový špinavý zlozvyk pro Pána opravdu přijatelný. Nikdo v té době nevěděl, že tabák je zdraví škodlivý; jen věděli, že je po něm místnost špinavá a smrdí.

Joseph Smith se modlil, aby zjistil, zda je tabák pro Boha přijatelný. Namísto toho, aby Pán Josephu Smithovi poskytl vedení pouze ohledně tabáku, předal mu celý zdravotní kodex, díky kterému současní výzkumníci zpozorovali, že mormoni, kteří se jim řídí, mají mnohem méně zdravotních problémů než ostatní lidé. Tento kodex obsahuje základní zdravotní zásady, kterých v roce 1833, kdy byl tento kodex zjeven, bylo známo jen velmi málo. Vyžadoval, aby lidé učinili změny ve svém obvyklém jídelníčku.

Toto zjevení je založeno na mormonské nauce, že naše tělo je darem od Boha. Mormoni popisují své tělo jako chrám, protože se v něm nachází náš duch, kterého také stvořil Bůh. Zacházení s tělem s úctou je jeden ze způsobů, jak můžeme projevovat lásku k Bohu a vděčnost za tento dar, který nám dal.

Přestože se nejvíce pozornosti věnuje tomu, co bychom dělat neměli, je v tomto zjevení řečeno i to, co dělat máme, abychom si udrželi zdravé tělo.

Mormonům je řečeno, aby jedli ovoce, zeleninu a celozrnné obiloviny, což je základ moderního poznání zdravé stravy. Zdravé byliny jsou také tělu prospěšné. I když je přijatelné, aby mormoni jedli maso a ryby, jsou učeni, aby je jedli střídmě, což je také základ moderního poznání. Toto zjevení naznačuje, že bychom si měli ponechat maso na období hladu, zimy a chladného počasí. (V devatenáctém století to byla doba, kdy nic na polích nerostlo.)

Těm, kteří jsou poslušni tohoto přikázání, bylo dáno toto zaslíbení:

18 A všichni svatí, kteří pamatují na to, aby zachovávali a činili tato slova, kráčejíce v poslušnosti přikázání, obdrží zdraví v pupku svém a morek pro kosti své;

19 A naleznou moudrost a veliké poklady poznání, vpravdě skryté poklady;

20 A poběží, a nebudou znaveni, a budou kráčeti, a nebudou umdlévati.

21 A já, Pán, jim dávám zaslíbení, že ničící anděl projde kolem nich, jako kolem dětí Izraele, a nezabije je. Amen.

I když se lide v devatenáctém století toto přikázání zdálo podivné, dnes víme, že pokud chceme být zdraví, musíme přesně takto jíst. Přestože většina lidí tento kodex nenásleduje, věda opět dohnala Boží učení.

 

Tento článek byl původně publikován na stránce mormonrules.com a přeložil ho Zdeněk Šindýlek.