Všichni jsme byli na lekcích, slyšeli proslovy na shromáždění či na Generální konferenci, které hovoří o důležitosti Ducha Svatého, a nejspíše bychom zvládli bez obtíží vyjmenovat úžasné dary Ducha. Avšak Duch Svatý má rovněž vlastnosti, které se běžně přehlíží, či se na ně dokonce zapomíná. Proto je důležité porozumět všem darům, kterém díky Němu máme a které nám do života přináší pokoj a štěstí.

1. Duch Svatý posvěcuje

Víme, že Duch Svatý nás utěšuje, vede, varuje a učí. Nicméně jenom zřídka mluvíme o jedné z jeho nejdůležitějších rolí – Duch Svatý posvěcuje. Posvěcení je proces, kdy nás Kristovo Usmíření očišťuje, uzdravuje a pomáhá nám stát se více takovými jako On. Avšak pouze skrze Ducha Svatého máme přístup k Usmíření. „Dar Ducha Svatého … je poslem milosti, skrze niž krev Kristova snímá naše hříchy a posvěcuje nás.“ („Moc spočívající ve smlouvách“, Liahona, květen 2009.) Členové božstva mají odlišné role, které se ale vzájemně doplňují. Kristus za nás učinil Usmíření a Duch Svatý nám tuto usmiřující moc přináší. Bez Ducha Svatého bychom v životě ztratili přístup k Usmíření.

Když vedeme život hodný přítomnosti Ducha Svatého, můžeme jím být změněni a můžeme se díky němu stát více takoví, jako je Nebeský Otec. Tento proces posvěcení nevede pouze k přemožení hříchu a slabostí, ale také nám pomáhá rozvíjet náš božský charakter. Jednoduše řečeno nám pomáhá stát se takovými, jako je Otec v nebi. Ve své roli „posvěcovatele“ se Duch Svatý chová jako zahradník, který nám pomáhá zbavovat se plevele, ale také sází květiny. Poté, co si lidé krále Benjamina vyslechli jeho kázání, řekli: „Duch Pána Všemocného…způsobil mocnou změnu, takže již nemáme sklonu činiti zlo, ale neustále činiti dobro.“ (Mosiáš 5:2.) Duch Svatý nám může pomoci zbavit se negativních vlivů a nahradit je něčím krásným a božským, abychom jednou byli připraveni žít s Bohem. Což je účel Usmíření.

Občas se zdá, že Usmíření lze jen těžce definovat. Starší Bruce R. McConkie jednou řekl: „Neznáme plný význam toho, co Kristus vykonal v Getsemanech, nedokážeme to vyjádřit, a žádná smrtelná mysl to nedokáže pochopit.“ („Očišťující moc Getseman“, Ensign, duben 1985.) Z toho důvodu máme Ducha Svatého, aby nám pomohl této nepředstavitelné nauce porozumět, aby se stala součástí našeho života.

Jak můžeme poznat, že Usmíření v našem životě působí? Odpověď na tuto otázku je naštěstí jednoduchá. „Pokud jste již pocítili vliv Ducha Svatého během tohoto dne … můžete to považovat za důkaz toho, že usmíření ve vašem životě působí.“ (Henry B. Eyring, Fireside CVS pro mladé dospělé, 10. září 2006, BYU, zvýraznění přidáno.) Kolik pokoje nám přináší tato nauka! Pokud žijeme tak, že jsme schopni pociťovat Ducha Svatého, přijímáme usmiřující moc. Pokud budeme naslouchat nabádáním Ducha Svatého, budeme se každý den stávat více podobnými Bohu.

2. Duch Svatý nám dává dary a talenty

Ano, Duch Svatý je ten nejúžasnější dar, který můžeme obdržet. Avšak k němu dostáváme i další dary, které nám obohacují život. Každý z nás obdržel duchovní dary (viz NaS 46:11–12) a Nebeský Otec od nás očekává, že budeme rozvíjet i další, jak o tom hovoří podobenství o hřivnách. Pán od služebníků očekával, že hřivny použijí k tomu, aby jich získali více.

Věřím tomu, že si často neuvědomujeme, kolik duchovních darů máme. Nemyslím si, že nás omezuje pouze seznam ustanovených darů – dar jazyků, proroctví, zjevení, vidění, uzdravování (Články víry 1:7). Abych citovala další článek víry, věřím tomu, že duchovním darem může být vše, co je „čestné, dobrotivé či dobropověstné a chvályhodné“ (Články víry 1:13). Často máme tendenci vnímat různé části svého života odděleně – práci, školu, rodinu, Církev, volný čas. Pro Nebeského Otce jsou všechny tyto hodnotné činnosti vetkány do jedné duchovní tapisérie, která nám pomáhá stát se takovými, jakými se podle Boha máme stát. Řekl: „Pročež, vpravdě pravím vám, že všechny věci jsou pro mne duchovní, a nikdy jsem vám nedal zákon, jenž byl časný“ (NaS 29:34). To, co bychom mohli vnímat jako časný dar, bychom mohli stejně vnímat jako dar duchovní, který nám udělil Nebeský Otec skrze Ducha Svatého.

Parley P. Pratt řekl, že Duch „oživuje všechny intelektuální schopnosti, prohlubuje, zvětšuje, rozšiřuje a očišťuje všechny přirozené city a vlastnosti. … Rozvíjí krásu člověka, jeho podobu a rysy. Přispívá ke zdraví, vitalitě, čilosti a společenskému cítění. Oživuje všechny schopnosti fyzické a intelektuální stránky člověka.“ (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, str. 101–103.) Ve zkratce tedy můžeme říct, že Duch nám může po všech stránkách žehnat dary a talenty.

Mě například moc baví psát články, ale ptala jsem se sama sebe, využívám efektivně svůj čas? Rozhodla jsem se, že se o to budu modlit a přemýšlet o tom během osobního studia. Zanedlouho jsem našla proslov o božskosti kreativity. President Uchtdorf řekl: „Naším dědickým právem – a smyslem našeho velkého putování po této zemi – je hledat a prožít věčné štěstí. Jednou z možností, jak toto štěstí nacházíme, je to, že něco vytvoříme. … Čím více důvěřujeme Duchu a spoléháme na něj, tím větší máme schopnost tvořit.“ („Štěstí, vaše dědictví“, Liahona, listopad 2008.) Duch Svatý nám může pomoci být kreativní mnoha způsoby. Pokud je to možné „zdokonal[te] nejen svět kolem sebe, ale také svůj svět vnitřní“ svými talenty či dary. Ve snaze rozvíjet své talenty a duchovní dary můžeme požádat Ducha Svatého o pomoc, abychom věděli, jak je využít při službě druhým.

3. Duch Svatý nám pomáhá vidět novýma (duchovníma) očima

Lidé často přirovnávají Ducha Svatého k plášti či kompasu, nicméně jedna z mých oblíbených analogií je ta, která přirovnává Ducha Svatého k duchovním brýlím. Duch Svatý nám může pomoci vidět život skrze duchovní filtr. Oči „přirozeného člověka“ vidí někdy rozostřeně a jsou schopné vidět pouze to, co nám naše omezené a nedokonalé zkušenosti ukazují. Pokud Duchu Svatému umožníme, aby nám pomohl vidět věci, jak „skutečně jsou,“ (Jákob 4:13) můžeme mít zčistajasna mnohem správnější představu o životě a o lidech okolo nás. President Eyring řekl: „Jedině skrze Ducha Svatého můžeme vidět lidi a události tak, jak je vidí Bůh.“ („Duch Svatý jako váš společník“, Liahona, listopad 2015.)

Je snadné být otrávený či netrpělivý kvůli lidem anebo okolnostem, ve kterých se nacházíme, ale pokud se nám podaří vidět ostatní tak, jak je vidí Bůh, o kolik milosrdnější, milující a trpělivější bychom byli? Věřím, že neexistuje většího zaslíbení než schopnost vidět věci z božské perspektivy. Nemyslím si, že bychom byli schopni osvojit si mnohé důležité vlastností jako trpělivost, zdrženlivost, naději či pravou lásku bez Boží perspektivy. Zajisté musíme vidět druhé tak, jak je vidí Bůh, abychom je mohli opravdu milovat a vidět jejich božskou podstatu.

Vidět skrze duchovní brýle Ducha Svatého je obzvláště důležité, když usilujeme o zjevení. Modlitba by neměla mít podobu seznamu věcí, které si od Nebeského Otce přejeme. Měla by být přesným opakem. Modlitbou bychom se měli snažit zjišťovat, co od nás Nebeský Otec očekává. Je tomu tak, protože Nebeský Otec ví všechny věci, včetně toho, co je pro nás nejlepší. Měli bychom proto usilovat o to, abychom viděli Jeho věčnou perspektivu a modlili se o to, aby se uskutečňoval Jeho plán a stala se Jeho vůle a ne ta naše, která je často zavádějící či krátkodobá.

Bůh nás obdaroval darem Ducha Svatého, aby nám mohl neustále žehnat Jeho společenstvím a pomocí. Čím více se učíme o vlastnostech a darech Ducha Svatého, tím více jsme schopni využívat veškerou pomoc, kterou pro nás Nebeský Otec zamýšlí, abychom mohli žít radostným životem, zatímco se připravujeme na věčnost. Nikdy nechtěl, abychom životem procházeli sami, a proto nám poskytuje veškerou možnou pomoc skrze požehnání a dary Ducha Svatého.

 

Tento článek napsala Catherine Christensen a byl původně publikován na stránkách ldsliving.com. Do češtiny ho přeložila Barbora Svobodová.