Všichni děláme každý den různá rozhodnutí. Ať už se týkají toho, jaké si oblečeme tričko, co si dáme k snídani anebo jestli si při odchodu z domu vezmeme deštník.

Některá rozhodnutí se týkají mnohem důležitějších věcí – Jakou školu budu studovat? Půjdu na misii? Mám zůstat v práci, kterou dělám? Koho si vezmu?

S těmito důležitými otázkami je třeba, abychom si uvědomili následky, které naše rozhodnutí mohou mít. Ať již se pak rozhodneme jakkoli, v každém případě je velmi důležité, abychom se rozhodovali s Pánem a s Jeho vůlí.

President Thomas S. Monson v jednom ze svých proslovů připomíná důležitou pravdu: „Naše rozhodnutí určují náš osud. Poslušnost Božích zákonů přináší svobodu a věčný život, zatímco neposlušnost přináší zajetí a smrt.“

Ať už jsou vaše rozhodnutí, před kterými stojíte, jakákoli, dovolte mi podělit se o několik kroků, které nám mohou pomoci s nalezením toho nejlepšího řešení.

1.     Usilujte o osobní zjevení

Na nedávné Generální konferenci nás prorok vyzval, abychom všichni usilovali o osobní zjevení: „Pán je ochoten zjevovat nám své úmysly a svou vůli. Výsada získávat zjevení je jedním z největších darů, které Bůh svým dětem dává. Skrze projevy Ducha Svatého nám Pán bude pomáhat ve veškerém spravedlivém konání.“ Proto bychom se vždy měli snažit o to, abychom skrze modlitbu obdrželi vedení a inspiraci, a pak podle ní jednali.

Pán nám v písmech jasně dává najevo, jak můžeme rozpoznat, že nám Pán na naše otázky odpovídá. V Nauce a smlouvách 9:8–9 se píše:

„Ale, viz, pravím tobě, že ty to musíš promysleti v mysli své; potom se mne musíš tázati, zda je to správné, a jestliže je to správné, já způsobím, aby nitro tvé v tobě hořelo; tudíž, ty pocítíš, že je to správné. Avšak nebude-li to správné, nebudeš míti žádných takových pocitů, ale budeš míti otupění myšlení, jež způsobí, že zapomeneš tu věc, která je nesprávná; tudíž, nemůžeš psáti to, co je posvátné, ledaže ti to bude dáno ode mne.“

Pán nám pak dále v písmech slibuje, že budeme-li hledati, obdržíme „zjevení za zjevením, poznání za poznáním, aby[chom] mohli znáti tajemství a pokojné věci – to, co přináší radost, to, co přináší život věčný.“ Usilování o osobní zjevení je proto jeden ze způsobů, který nám pomáhá žít radostně a činit rozhodnutí, která nás povedou směrem k věčnému životu.

2.     Půst

Další způsob, jak můžeme získat vedení a odpovědi na naše otázky, je půst. Nevím, zda máte o postní neděli stejný pocit jako já, že byste snědli úplně cokoliv, například i vaše nejméně oblíbené jídlo.

Avšak vím, že pokud do svého života začleníme půst, pomůže nám přiblížit se ke Spasiteli. V knize Helamanově se dočítáme, že lidé se „často postili a modlili a stávali se silnějšími a silnějšími v pokoře své, a pevnějšími a pevnějšími ve víře v Krista, až se jejich duše naplnila radostí a útěchou“ (Helaman 3:35).

Vím, že když občas posuneme konzumaci svého oblíbeného jídla o pár hodin později, budeme požehnáni. Svědčím vám o tom, že půst je jeden z nejmocnějších nástrojů, jak můžeme obdržet odpověď a který nám může pomoci rozhodnou se v těch nejdůležitějších životních rozhodnutích.

3.     Uplatňujte víru

Pán nás miluje a chce, abychom se k němu jednoho dne vrátili. Aby se tak stalo, musíme učinit spoustu rozhodnutí. Již jsem zmínila dva kroky, které nám mohou v tomto rozhodování pomoci. Někdy nám ale Pán důvěřuje natolik, že nechá na nás, abychom některá rozhodnutí učinili sami.

V bibli se z příběhu o Ester můžeme naučit, že někdy je opravdu důležité mít odvahu, když činíme velká rozhodnutí. Tato odvaha by měla stát na pevném základu víry. Někdy se nám druhá strana (satan) snaží našeptat, že něco nezvládneme, že nejsme dostatečně dobří. Těmto hlasům, prosím, nevěřte!

Ať již se v životě potýkáte s jakýmkoli rozhodnutím, stejně jako starší Zivic svědčím o tom, že Nebeský Otec neustále říká: „Miluji tě. Podporuji tě. Jsem s tebou. Nevzdávej to. Čiň pokání a vytrvej na cestě, kterou jsem ti ukázal. A ujišťuji tě, že se znovu setkáme v našem celestiálním domově.“ Kéž se na něj vždy obracíme prostřednictvím modlitby a půstu a vírou usilujeme o osobní zjevení.

 

Tento článek napsala Dáša Dynková.