My všichni jako lidské bytosti jsme pravděpodobně udělali věci, na které nejsme hrdí – věcí, které způsobují pocit viny a bolest nejen nám, ale i ostatním lidem. Přáli jste si někdy, abyste prostě mohli začít znovu, aby všechna vaše vina a tíha věcí, které jste udělali špatně mohly být setřeny? Dobrá zpráva je, že je tu cesta jak začít znovu a věci napravit. Ta cesta se nazývá křest.

 

Proč potřebujeme být pokřtěni?

Mormoni věří, že jakmile jedinec dosáhne věku zodpovědnosti, osmi let, může učinit rozhodnutí následovat Ježíše Krista tím, že je pokřtěn. Mnoho církví věří v obřad křtu, ale vykonávají křty různými způsoby. Mormoni věří v křest ponořením do vody, někým držícím pravomoc Boží, stejně jako byl pokřtěn i Ježíš Kristus. Jsme pokřtěni, abychom následovali jeho příklad, byli očištěni od hříchu a vstoupili na cestu zpět k Bohu.

křest Ježíše Krista

Ježíš Kristus a Jan Křtitel

 

Abychom následovali příklad Ježíše Krista

Ježíš Kristus přišel na zemi, aby nám byl Spasitelem a dokonalým příkladem. Je to díky jeho oběti, že nám naše hříchy mohou být odpuštěny, když v něj prokazujeme víru, činíme pokání a vstoupíme do vod křtu. Kristus byl dokonalý a bez hříchu, ale aby byl poslušný Božích přikázání a ukázal nám všem cestu zpět k Bohu, vyhledal Jana Křtitele a byl pokřtěn, jak je znázorněno na videu zde.

Stejně jako Kristus ukázal svou lásku k Bohu a k nám všem tím, že se nechal pokřtít, my ukazujeme svou lásku a touhu následovat ho tím, že jsme pokřtěni, jako byl on – ponořením do vody někým s příslušnou pravomocí.

Abychom byli očištěni od hříchu

Křest, který zahrnuje ponoření celého těla pod vodou a opětné vynoření se, symbolizuje „smrt” starého, hříšného já a naše „znovuzrození” jako následovníků Krista. Když někdo činí pokání a křest je proveden někým s pravomocí danou Ježíšem Kristem skrze jeho církev, všechny naše hříchy jsou smyty a my se staneme čistými a nezkaženými. Začneme znovu s čistým štítem.

křest

Křest ponořením

 

Abychom vkročili na cestu zpátky k Bohu

Poté co jsme uplatňovali víru v Krista a činili pokání ze svých hříchů, při křtu uzavíráme smlouvu s Bohem, že budeme pokračovat v pokání a růstu, abychom se mohli vrátit do Jeho přítomnosti. Smlouva je obousměrný slib, při kterém Bůh stanovuje podmínky; slibujeme, že budeme dodržovat Boží přikázání a vždy pamatovat na Krista a Bůh slibuje, že nám odpustí naše hříchy a pošle Ducha Svatého, aby byl s námi a vedl nás na cestě k němu.

Nejenže pokání a křest smývají naše hříchy, ale stáváme se tím členy církve Ježíše Krista, jeho království na zemi. Poté, co jsme slíbili, že ho budeme následovat po celý život, dostává se nám příležitostí ke službě a růstu v církvi, kdekoli žijeme. Tyto příležitosti nám pomáhají stát se více podobnými Spasiteli.

Obřad křtu je posvátný a významný, ale je to jen začátek. Jakmile jsme „vstoupili branou” křtu, musíme pokračovat na cestě zpět k Bohu tím, že přijmeme dar Ducha Svatého a vytrváme do konce.

 

Článek byl zkopírován z mormon.org