„Všichni z nás si zaslouží být šťastní.“ Těmito slovy president Monson zahájil svůj proslov z roku 1993. A myslím, že všichni jsou rádi šťastní. Jenomže…

Ne vždy je v našem životě všechno růžové. Ne vždy se ráno vzbudíme a máme chuť skákat radostí, protože jakmile se trochu probereme, začneme přemýšlet nad hromadou úkolů, které nás možná ten den čekají, anebo nad tím, jak se asi daří naší babičce v nemocnici. Mít obavy, či dokonce pociťovat strach, je naprosto normální lidská přirozenost.  Jenomže…

Náš Nebeský Otec si přeje, abychom byli šťastní a pociťovali radost. Dokonce Jeho velký plán se nazývá Plán štěstí. Prorok Joseph Smith řekl: „Štěstí je hlavním cílem a záměrem naší existence.“ (History of the Church, 5:134.)

Tajemství k nalezení radosti

Jaké je tedy tajemství k tomu abychom byli opravdu šťastní, a to i navzdory ne vždy příznivým životním situacím?

V prvé řadě je důležité uvědomit si, že existují dva typy radosti. Krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá radost se týká situací, se kterými se potkáváme v každodenním životě. Takže je důležité, abychom se starali o svou fyzickou a psychickou vyrovnanost. Toho můžeme dosáhnout například pravidelnou stravou, spánkem a cvičením. V každém případě je také velmi důležité spoléhat se na svou duchovní vyrovnanost. I když děláme všechny navržené kroky, tak se může stát, že se kolem nás dějí věci, které nemůžeme ovlivnit, anebo se můžeme dostat do stavu, kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc. (Další typy, jak překonávat negativní myšlenky najdete zde.)

Druhý typ je dlouhodobá radost. Té můžeme dosáhnou tak, že se budeme snažit neustále dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s Boží vůlí. To zahrnuje dodržování přikázání.

Bůh je s námi

Když budeme pamatovat na to, že Bůh je s námi na každém kroku, ať se děje, co se děje, může nám to přinést útěchu v každé životní situaci. V Žalmech se píše: „Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!“ (Žalmy 144:15.)

Také nám může pomoci to, když si uvědomíme požehnání, která jsme za svůj život obdrželi, obklopíme se lidmi, kteří nás mají rádi a budeme se snažit sloužit druhým. President Nelson řekl: „Pokud se chcete cítit lépe, zapomeňte na sebe a služte druhým.“

Ne vždy je v našich životech vše dokonalé, ale s pomocí milujícího Nebeského Otce můžeme cítit radost. „Lidé jsou, aby mohli míti radost.“ (2. Nefi 2:25) To je účel a záměr Jeho plánu a my máme všechny potřebné nástroje k tomu, abychom tohoto záměru dosáhli.

 

Tento článek napsala Dáška Dynková.

Zdroje:

https://speeches.byu.edu/talks/w-mack-lawrence_pursuit-happiness/

https://www.mormon.org/beliefs/how-to-be-happy

https://www.lds.org/general-conference/1986/04/happiness?lang=eng