Série článků o tom, kdo jsou mormoni a čemu věří   Úvod

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (anglicky The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), neoficiálně nazývaná mormoni, je znovuzřízená křesťanská církev, kterou její členové považují za stejnou, kterou založil Ježíš Kristus, když byl na zemi. Ústředí Církve se nachází v Salt Lake City ve státě Utah, přičemž její sbory, odbočky a chrámy se nacházejí po celém světě. Dle statistik má Církev přes 70 000 misionářů na plný úvazek a více než 15 milionů členů. Podle National Coucil of Churches jde o čtvrtou největší křesťanskou církev na území Spojených států. Jedná se o nejpočetnější církev z hnutí Svatých posledních dnů, kterou založil Joseph Smith během období náboženského obrození známého také jako Druhé velké probuzení.

Pro členy Církve, kteří jsou často označováni jako „Svatí posledních dnů“ či neoficiálně „mormoni“, jsou Víra v Ježíše Krista a Jeho Usmíření základními zásadami jejich náboženství. Učení Svatých posledních dnů zahrnuje křesťanskou nauku, že spasení přichází pouze skrze Ježíše Krista, i když dalšími naukami týkající se podstaty Boha a potenciálu, který lidé mají, se podstatně liší od hlavního křesťanského proudu. Církev věří v otevřený kánon, který obsahuje čtyři písma: Bibli svatou (Starý i Nový zákon), Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a Drahocennou perlu. Kromě Bible přijal Joseph Smith většinu tohoto kánonu jako zjevení, která zaznamenali jeho písaři. Tento kánon také obsahuje komentář k Bibli a její exegezi, texty označené jako ztracené části Bible a další díla, která, jak věří, také napsali dávní proroci. Kvůli některým naukovým rozdílům považuje řada katolických, pravoslavných a protestantských církví Církev Svatých posledních dnů za odlišnou a izolovanou od hlavního proudu křesťanství.

Na základě nauky o pokračujícím zjevení Svatí posledních dnů věří, že president Církve je novodobý „prorok, vidoucí a zjevovatel“ a že Ježíš Kristus, pod vedením Boha Otce, vede tuto Církev tím, že zjevuje svou vůli ohledně ní presidentovi Církve. V současné době je presidentem Církve Thomas S. Monson. Členové Církve věří, že také mohou obdržet osobní zjevení od Boha ohledně toho, jak mají vést svůj život. President Církve je vrcholem hierarchické struktury, která má mnoho dalších úrovní, v té nejnižší se nachází sbory a odbočky. Biskup, který je vybrán z řad laiků, je vedoucím místního sboru. Chlapci, kteří jsou toho způsobilí a žijí podle církevních zásad, mohou po dovršení věku dvanácti let obdržet kněžství. Ženy kněžství nezískávají, ale slouží ve vedoucích pozicích v některých pomocných organizacích Církve.

Muži i ženy mohou sloužit na misii na plný úvazek. Církev udržuje rozsáhlý misionářský program, kdy misionáři hlásají evangelium a poskytují humanitární pomoc po celém světě. Věrní členové dodržují církevní pravidla sexuální čistoty, zdraví, půstu a dodržování Sabatního dne a přispívají Církvi deset procent ze svého příjmu jako desátek. Kromě toho učí Církev také o posvátných obřadech, prostřednictvím kterých členové uzavírají smlouvy s Bohem. Mezi tyto obřady patří křest, konfirmace, svátost večeře Páně, vysvěcení ke kněžství, chrámové obdarování a celestiální sňatek (požehnání manželství, které pokračuje i po smrti). Všechny tyto obřady jsou pro členy Církve velmi důležité.

 

Tento článek byl původně publikován na stránkách en.wikipedia.org a přeložila ho Eva Mlčochová.